Deelnemen

Lamin Daranka, Project car

Een 4x4 dieselvoertuig (Mitsubishi Pajero Long Body) wordt per land vervoerd naar Gambia via de Helping Hands Foundation uit België, de organisatie achter de Antwerpen Banjul Challenge. Daar wordt de auto overgedragen aan de Stichting Kalipha ten behoeve van het John Pickering Skills Center and School. Het voertuig kan zowel voor het vervoer van goederen als voor personenvervoer (maximaal 7 personen) worden gebruikt. 

Het voertuig is bestemd voor de John Pickering School en Skills Center als transportmiddel voor groenten en fruit van naburige boeren naar het centrum. Na het verwerken van de vruchten en / of groenten in het centrum kunnen de eindproducten (bijv. Jam en chutney's) worden afgeleverd in high-end restaurants en hotels met het voertuig. Op deze manier kan het centrum zijn markt uitbreiden, zodat meer leerlingen hun vaardigheden in het Centrum kunnen leren en verbeteren. En met de opbrengsten van de eindproducten kan het Centrum verder groeien en professionaliseren.

Het tweede doel van het project is het vervoeren van zowel leraren als leerlingen voor de school te vergemakkelijken. Dit bijv. Voor educatieve excursies en in noodsituaties.

Er is een ervaren chauffeur beschikbaar voor het voertuig in Lamin Daranka. Het voertuig wordt alleen gebruikt voor de hierboven beschreven doelen en zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Ontstaan van stichting Kalipha

Voor een Nederlander is het niet bijzonder een plek te zoeken waar je nog nooit geweest bent om je vakantie door te brengen. En dan ineens komen Jan en Marjo de Maat uit Venraij terecht in een klein Derde Wereld-land in West-Afrika: Gambia. Een groter en schrijnender contrast bestaat nauwelijks. Aan de ene kant is daar dat schitterende land met prachtige witte stranden, zon en die ongelooflijke gastvrijheid. En aan de andere kant is er die enorme armoede in het land. Daar sta je dan als rijke toerist…

Zij wilden graag iets achterlaten, iets waarmee ze écht zouden kunnen helpen. Via een vriendin die in Gambia werkt, kwamen ze in contact met Kalipha Jobe, de hoofdonderwijzer van een basisschool. Een groot probleem is dat ouders van veel leerlingen het schoolgeld niet of nauwelijks kunnen betalen, en dat er weinig leermiddelen zijn. Voor ze naar huis vertrokken konden ze direct twee kinderen ondersteunen waarvan de ouders het schoolgeld niet konden opbrengen.

Terug in Nederland kregen ze zoveel enthousiaste reacties op ons initiatief, dat dit geleid heeft tot de sponsoring van veel meer basisschoolkinderen en bovendien ook nog eens van aantal jongvolwassenen die een vakopleiding volgen. Om dit soort activiteiten in de toekomst te kunnen continueren en uit te breiden, is in 1998 de Stichting Kalipha opgericht.

Wil je de levensstandaard van mensen verhogen, dan moet je beginnen bij de basis: de jeugd. Goed onderwijs en goede voorlichting zorgen ervoor dat er in Gambia fundamenteel iets kan veranderen, niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor hun familie en dorpsgenoten. De Stichting Kalipha werft in Nederland sponsors voor schoolkinderen en jongvolwassenen, waarvan de ouders niet in staat zijn de kosten van scholing en opleiding zelf voor hun rekening te nemen. Het geld wordt aangewend voor schoolgeld, leermiddelen, schoolkleding en voeding. Momenteel worden op deze wijze ca. 115 kinderen op een tweetal lagere scholen gesponsord, plus ca. 40 studenten aan een zgn. Skill Centre, waar jongvolwassenen die de lagere school niet hebben afgemaakt een beroepsopleiding kunnen volgen. De lagere scholen ontvangen tevens geld van de Gambiase overheid; het Skill Centre is evenwel een volledig particulier initiatief dat uitsluitend draait op giften van derden.

Werkwijze en verantwoording.

De sponsor gelden zijn bedoeld als een bijdrage in de kosten van het onderwijs aan lagere schoolleerlingen en aan leerlingen van het Skill Centre. De stichting gaat er dan ook in beginsel vanuit dat wanneer iemand eenmaal een bepaald kind voor zijn rekening neemt, deze in principe bereid is ook de komende jaren dat kind te sponsoren. Uiteraard is dat géén verplichting: tussentijds stoppen is ook mogelijk. Bovendien kan het zo zijn dat de financiële positie van de ouders zich zodanig heeft ontwikkeld dat verdere sponsoring niet langer nodig is, of dat het kind inmiddels de school verlaten heeft; de stichting ontvangt daartoe ieder jaar van Kalipha Jobe een opgave van de te sponsoren kinderen.

De sponsors van de stichting krijgen éénmaal per jaar een acceptgirokaart thuisgestuurd, met een opgave van het kind of de kinderen die zij sponsoren en het verzoek om weer mee te doen.

De stichting Kalipha streeft er uiteraard naar om al de sponsorgelden ook daadwerkelijk aan te wenden voor de gesponsorde kinderen. Om die reden wil de stichting kleinschalig blijven werken, en zoveel mogelijk de kosten minimaliseren. Voor praktische zaken worden daarom bedrijven gezocht die in natura ondersteunen: de folder is op deze wijze vervaardigd door de belangeloze medewerking van een tekstschrijver, een vormgever en een drukkerij, en ook de stichtingsakte is destijds kosteloos door een notaris opgesteld. De enige kosten die gemaakt worden zijn: de jaarlijkse bijdrage die de stichting verschuldigd zijn aan de Kamer van Koophandel, de kosten van het overmaken van geld naar Gambia, administratieve kosten (enveloppen, papier etc.) en de portokosten die gemaakt worden in de correspondentie met de sponsors. Bestuurders en medewerkers van de stichting zijn allen vrijwilligers en krijgen geen financiële vergoeding voor hun activiteiten; wanneer deze mensen naar Gambia gaan voor overleg met de contactpersonen aldaar wordt dit doorgaans gecombineerd met een vakantie en de daarmee gemoeide kosten komen níét voor rekening van de stichting.

Openheid naar alle sponsors toe vindt de stichting heel belangrijk, maar ze wil natuurlijk voorkomen dat dat veel extra kosten met zich meebrengt, m.n. portokosten. Sponsors krijgen daarom in de regel slechts éénmaal per jaar een bericht, nl. wanneer hen verzocht wordt of zij hun sponsorschap willen continueren. Om de sponsors toch in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de activiteiten, is onder meer een internetsite ingericht: www.stichtingkalipha.nl 

 

 

Project Title:

Transport vehicle

Location

Region: West Coast Region Gambia

District/ward:

Village: Lamin Daranka

Applicant Organization

Name of organization: Kalipha Foundation (Stichting Kalipha in Dutch, is situated in the Netherlands) supporting the John Pickering Skills Centre and John Pickering Comprehensive Senior Secondary School

Type of organization:  Skills Centre and School

Address: John Pickering Comprehensive Senior Secondary School

Phone: 002209904468

Email: kaliphajobe@hotmail.com

Registration status

?

Contact person/project leader

Name: Willem van de Ven

Position:

Phone: 0031651250701

Email: wvdven@revalent.nl

Project management team

Name: Willem van de Ven

Position:

Phone: 0031651250701

Email: wvdven@revalent.nl

Name: Eveline Braakman

Position:

Phone:

Email: e.braakman@hotmail.com

Project Partners/ stakeholders (if any)

Name of organization:

Type of organization:

Address:

Telephone:

Required Budget (GMD)

Funds required from the HHF/DCD: none

 

Counterpart contribution(GMD)

 

Bank details

 

Sector

Education and Skills

Duration of project (in months)

How long will the project last, including starting date?: Delivery of vehicle in October 2017; lifespan of vehicle approximately 8 to 10 years. So 96 till 120 months.

Number of people expected to benefit from this project

Male:  ?    Female: ?   Total: ?

Project Description (200 words)Brief summary of project background, problem statement and justification

 

A 4x4 diesel vehicle (Mitsubishi Pajero Long Body) will be transported to Gambia by land via the Helping hands Foundation in Belgium. There it will be transferred to the Stichting Kalipha (Kalipha Foundation) for the benefit of the John Pickering Skills Centre and School. The vehicle can be used both for transportation of goods and for person transportation (max. 8 persons). The vehicle is in good shape, European worth approximately € 5500,-.

 

The vehicle is to serve for the John Pickering School and Skills Centre as means of transport for fruits and vegetables from neighbouring  farmers to the Centre. After processing the fruits  and/or vegetables in the Centre, the end products (eg. jams and chutney’s) can be delivered to high end restaurants and hotels with the vehicle. In this way the Centre can augment its market widely, so more pupils will be able to learn and enhance their skills in the Centre. And the revenues of the end products enables the Centre further to grow and professionalize.

 

Second aim of the project therefore  is to facilitate the transport of both teachers and  pupils for the School. This eg. for educational  excursions and in emergency situations.

 

There is an experienced driver available for the vehicle in Lamin Daranka. The vehicle will only be used for the above described aims and will not be used for commercial aims.

 

Major goal

Increase of opportunities  and professionalization Skills Centre and School.

Specific objectives

See above

 

 

Expected outputs

See above

Project Sustainability

 

 

 

 

 

 

 

 

The project will sustain itself as the increased revenues of the Skills Centre, because of professionalization of transport,  can be partly used for fuel and maintenance of the vehicle.  The responsibility for the vehicle lies with the Centre and School. They can invoke the project leaders for additional financial support, if necessary.

Implementation schedules

Activities:           Timeline:                          Responsibilities:

See above

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
7 oktober 2017 2008 € 0,00 € 0,00 Directe donatie auto
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^